สหกรณ์กรมราชทัณฑ์สหกรณ์สร้างชีวิต

 

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์กรมราชทัณฑ์

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2527 นายสนิท รุจิณรงค์ ซึ่งขณะนั้นกำลังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มีโอกาสไปตรวจราชการตามเรือนจำทั่วประเทศไทย  ซึ่งทำให้ได้พบว่าข้าราชการและลูกจ้างของกรมราชทัณฑ์ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน จึงให้จัดตั้งสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการการกู้เงินสำหรับข้าราชการภายในกรมราชทัณฑ์และยังเป็นการออมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากการปันผลตอบแทนเหมือนกับสหกรณ์ตํารวจแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ มีดังนี้

 1. เป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมราชทัณฑ์ ผู้มีรายได้น้อยและมีความจำเป็นใช้จ่ายเงินในกรณีฉุกเฉิน เช่น เหตุเจ็บป่วย เปิดภาคการศึกษาของบุตร ฯลฯ
 2. ช่วยลดความเดือดร้อนโดย สมาชิกสหกรณ์จะสามารถผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนได้
 3. การออมที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ เป็นการออมค่าใช้จ่าย ที่ได้ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลเป็นผลประโยชน์ตอบแทน

รายละเอียดการฝากเงินกับสหกรณ์กรมราชทัณฑ์

หากสนใจฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ ทางสหกรณ์เปิดให้บริการรับฝากเงิน 2 ประเภท

 1. เงินฝากออมทรัพย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี

เงื่อนไขในการรับฝากเงินออมทรัพย์สหกรณ์กรมราชทัณฑ์

 1. ผู้เปิดบัญชีเงินฝาก จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์เท่านั้น
 2. ผู้เปิดบัญชีเงินฝาก ต้องทำเรื่องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ ที่สหกรณ์ด้วยตนเอง
 3. สมาชิกสหกรณ์สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้มากกว่า 1 บัญชี/ท่าน
 4. จำนวนในการฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาท และเงินในบัญชีต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 50 บาท โดยสามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 5. ทางสหกรณ์กรมราชทัณฑ์จะคิดดอกเบี้ยให้ปีละครั้ง ในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีใกล้ๆ กับของทางสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น

เงื่อนไขในการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์กรมราชทัณฑ์

 1. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์หรือขอเงินกู้สหกรณ์ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์เท่านั้น
 2. ผู้เปิดบัญชีเงินฝาก ต้องทำเรื่องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ ที่สหกรณ์ด้วยตนเอง
 3. สมาชิกสหกรณ์สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้มากกว่า 1 บัญชี/ท่าน
 4. จำนวนในการฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และเงินในบัญชีต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000บาท
 5. วิธีคำนวณดอกเบี้ย 
 • หากมียอดเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท ทางสหกรณ์กรมราชทัณฑ์จะคิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของทุกปี 
 • หากมียอดเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาทางสหกรณ์กรมราชทัณฑ์จะคิดดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
 1. สมาชิกสหกรณ์สามารถถอนเงินได้เดือนละครั้ง ซึ่งหากถอนเงินเกิน 1 ครั้ง ผู้ถอนเงินต้องชำระค่าธรรมเนียมในการถอน เงินร้อยละ 1 ของเงินที่ถอนและค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท/ครั้ง
 2. ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท/ราย/เดือน
 3. สมาชิกสหกรณ์สามารถฝากเงินได้สูงสุด 100 ล้านบาท ต่อท่านเท่านั้น

ช่องทางติดต่อสหกรณ์กรมราชทัณฑ์

22 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 02-967-3567 หรือ 02-967-2222 ต่อ 314-317

บริษัทประกันภัยต่างๆ

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 25% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 2 ล้านบาท

โปรโมชั่น - กรุงศรีอยุธยาสินเชื่อ ลงทะเบียนรับเงินทราบผลเร็ว

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 15.83% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 500,000 บาท

โปรโมชั่น - สมัครบัตรเครดิต ktc ฟรีค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยถูกมาก

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย