เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 8% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 2 ล้านบาท

โปรโมชั่น - สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดให้บริการแล้วประวัติความเป็นมาสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง ทำการจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริการเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และให้บริการเงินกู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่างๆ โดยวิธีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตามหลักการของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง คือ การยืดหลักความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความยุติธรรม และหลักการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจํากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างที่ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการถือหุ้น บริการรับฝากเงินออมทรัพย์การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และครอบครัว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทางผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกของสภาท้องถิ่น พนักงานราชการในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบตามปฏิญญาณสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองที่ว่า สหกรณ์มั่นคง และสมาชิกมั่งคั่ง

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รู้จักการประหยัด การออมทรัพย์ บริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนําไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจําเป็น และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การเพื่อการคลอดบุตร การเพื่อการสมรส การศาสนา เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประสบภัย เป็นต้น โดยสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองจะทำงานยึดหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกหนึ่งทาง ซึ่งการส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีแนวทางในการดำเนินการ 2 วิธี คือ

  1. การส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการถือหุ้น ทางสหกรณ์จะกําหนดให้สมาชิกส่งเงินชําระค่าหุ้น เป็นประจําทุกเดือนและจะจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกตามอัตราบัญญัติสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2542 โดยเงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสียภาษี และเมื่อสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ก็สามารถถอนเงินทั้งหมดออกได้โดยชอบ
  2. บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยทางสหกรณ์จะนำเงินค่าหุ้นของสมาชิกและเงินฝากมาทำการหมุนเวียน ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนกู้ยืม โดยมีอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเอกชน

ติดต่อสหการณ์สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทาง ที่อยู่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือทางออนไลน์ที่เพจ Facebook สอ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด และ Line @dlasavingcoop

บริษัทประกันภัยต่างๆ

เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

โปรโมชั่น - สินเชื่อความสุขเปิดให้ดาวน์โหลดขอเงินด่วนแล้ว

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 16% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

โปรโมชั่น - บัตรเครดิต shopee ตอบโจทย์สายช้อปปิ้งปี 2023

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย